Ochrana osobních údajů

Jsme velmi potěšeni vaším zájmem o naši společnost. Ochrana dat má vysokou prioritu pro správu Sportpark Rabenberg e.V .. Použití této webové stránky je v zásadě možné bez uvedení osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využít našich služeb prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje žádný právní základ pro takové zpracování, obecně požadujeme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, se vždy provádí v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů, která se vztahují na jednotlivé země a platí pro Sportpark Rabenberg e.V. Prostřednictvím těchto zásad ochrany soukromí chce naše sdružení informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech v rámci těchto zásad ochrany soukromí.

Sportpark Rabenberg e.V., jakožto správce, zavedl řadu technických a organizačních opatření k zajištění co nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenosy dat přes internet však mohou mít obecně bezpečnostní otvory, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá dotčená osoba předložit osobní údaje alternativním způsobem, například telefonicky.

1. Definice

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Sportpark Rabenberg e.V. jsou založeny na terminologii používané evropskou směrnicí a regulačním orgánem při přijímání nařízení o obecné ochraně údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V této politice ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující podmínky:

a) osobní údaje

Osobními údaji veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména prostřednictvím spojení s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, vyjadřuje fyzickou, fyziologickou, lze identifikovat genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

b) dotyčná osoba

Postižená osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

c) zpracování

Zpracováním se rozumí jakýkoli proces nebo řada operací souvisejících s osobními údaji, jako je shromažďování, zachycení, organizování, organizování, ukládání, úprava nebo úprava, čtení, dotazování, používání, s pomocí automatizovaných postupů nebo bez nich; zveřejnění prostřednictvím předložení, šíření nebo jakékoli jiné formy poskytování, usmíření nebo přidružení, omezení, výmazu nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) profilování

Profilování je jakýkoli typ automatizovaného zpracování osobních údajů, který zahrnuje použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobnosti Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, místo pobytu nebo přemístění této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nemohou být přisuzovány konkrétnímu subjektu údajů, aniž by byly nutné další informace, za předpokladu, že tyto doplňující informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením k zajištění toho, aby osobní údaje není přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) regulátor nebo regulátor

Správcem nebo správcem je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo právem členských států, může správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení stanovit právní předpisy Unie nebo vnitrostátní právní předpisy.

h) procesor

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, orgán nebo orgán, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) přijímač

Příjemcem je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou Osobní údaje zpřístupněny, ať už je to třetí strana. Orgány, které mohou v souvislosti s určitou misí obdržet osobní údaje podle právních předpisů Unie nebo vnitrostátních právních předpisů, se však nepovažují za příjemce.

j) třetí strany

Za třetí se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu, veřejný orgán, subjekt nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatele a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlas je vyjádření vůle dobrovolně a jednoznačně dané subjektem údajů formou výpisu nebo jiného jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřujícího subjektu údajů, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se jich týkají je.

2. Název a adresa regulátoru

Osoba odpovědná ve smyslu všeobecného nařízení o ochraně údajů, další právní předpisy na ochranu údajů v členských státech Evropské unie a další ustanovení s charakterem ochrany údajů:

Sportpark Rabenberg e.V.
08359 Breitenbrunn
Německo

Tel .: +49 (0) 37756 171 0
E-Mail: datenschutz@sportpark-rabenberg.de
Webové stránky: www.sportpark-rabenberg.de

3. Shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky Sportpark Rabenberg e.V., zde www.sportpark-rabenberg.de, sbírají řadu obecných údajů a informací pokaždé, když je postižená osoba nebo automatizovaný systém zpřístupněn. Tato obecná data a informace jsou uloženy v souborech protokolu serveru. Používané typy (1) prohlížečů a verze, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) webová stránka, ze které přístupový systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. Referrery), (4) podstránky, ke kterým lze přistupovat přes internet. (5) datum a čas přístupu na webovou stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému. a (8) další podobná data a informace použité v případě útoků na naše informační technologie.

Při použití těchto obecných údajů a informací Sportpark Rabenberg e.V. neuvádí závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou požadovány, aby (1) správně dodaly obsah našich webových stránek, (2) optimalizovaly obsah našich webových stránek a propagovaly je, (3) aby zajistily pokračující fungování našich systémů informačních technologií a technologii našich webových stránek a () 4) poskytnout orgánům činným v trestním řízení potřebné informace pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Tato anonymně sbíraná data a informace jsou statisticky a dále vyhodnocována Sportpark Rabenberg e.V., s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby se zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů zpracovávaných námi. Anonymní data souborů protokolu serveru jsou uložena odděleně od všech osobních údajů poskytnutých postiženou osobou.

4. Pravidelné mazání a blokování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu skladování nebo, pokud to vyžadují evropské směrnice a nařízení nebo jakýkoli jiný zákonodárce v zákonech nebo nařízeních, předpisů provozovatele. bylo poskytnuto.

Vynechá-li se účel skladování nebo vyprší-li doba skladování stanovená evropskými směrnicemi nebo nařízeními nebo jinými příslušnými zákonodárci, budou osobní údaje běžně blokovány nebo vymazávány v souladu se zákonnými předpisy.

5. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo, jak to udělil Evropský direktivní a regulační úřad, požádat správce, aby potvrdil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

b) Právo na informace

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem a zákonodárcem kdykoli získat od správce informace zdarma o osobních údajích o něm uložených ao jejich kopii. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů tyto informace:

zpracování

kategorie zpracovávaných osobních údajů

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly osobní údaje zpřístupněny nebo které jsou stále zveřejňovány, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím.

pokud je to možné, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo, není-li to možné, kritéria pro určení této doby trvání

existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce nebo práva vznést námitky proti takovému zpracování,

existenci práva na odvolání k orgánu dohledu

pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o původu údajů

existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování v souladu s čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně údajů a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu tohoto zpracování na subjekt údajů.

Subjekt údajů má navíc právo na přístup, pokud jde o to, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů právo získat informace o příslušných zárukách v souvislosti s převodem.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na informace, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každá osoba postižená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jej týkají. Subjekt údajů má navíc právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatkového prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

Pokud si dotyčná osoba přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce.

d) Právo na odstoupení od smlouvy (právo na zapomenutí)

Každá osoba postižená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a regulačními orgány požádat správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se jej týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování není vyžadováno:

Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovány, pro které již nejsou nezbytné.

Subjekt údajů stáhne souhlas, na kterém bylo zpracování založeno, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) obecného nařízení o ochraně údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) obecného nařízení o ochraně údajů a nemá žádný jiný právní základ pro zpracování.

Podle čl. 21 odst. 1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné legitimní důvody pro jeho zpracování nebo objekty subjektu údajů podle čl. 21 odst. 2 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů . Zpracování.

Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti vyplývající z práva Unie nebo vnitrostátního práva, kterému správce podléhá.

Osobní údaje byly shromažďovány v souvislosti s nabízenými službami informační společnosti v souladu s čl. 8 odst. 1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů .

Pokud je některý z výše uvedených důvodů správný a subjekt údajů si přeje zajistit vymazání osobních údajů uložených ve Sportpark Rabenberg e.V., může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce. Zaměstnanec Sportpark Rabenberg e.V. zajistí okamžité splnění požadavku na hašení.

Pokud společnost Sportpark Rabenberg eV zveřejnila osobní údaje a je-li naše společnost odpovědná za vymazání osobních údajů jako odpovědné osoby podle čl. 17 odst. 1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů , Sportpark Rabenberg eV přijme příslušná opatření s přihlédnutím k dostupným technologickým a nákladům na realizaci. rovněž technické povahy, informovat ostatní správce údajů zpracovávající zveřejněné osobní údaje o tom, že subjekt údajů byl z těchto jiných správců údajů odstraněn vymazáním všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií nebo replikací těchto osobních údajů. Požadované údaje, pokud zpracování není nutné. Zaměstnanec Sportpark Rabenberg e.V.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba postižená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

Přesnost osobních údajů je subjektem údajů napadena po určitou dobu, která umožňuje odpovědné osobě ověřit správnost osobních údajů.

Zpracování je protiprávní, subjekt údajů odmítá osobní údaje smazat a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.

Správce již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje k uplatnění, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Dotčená osoba má námitky proti zpracování podle čl. 1 písm. Článek 21 odst. 1 Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a dosud není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody dotyčné osoby.

Pokud jedna z výše uvedených podmínek existuje a dotčená osoba si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených ve Sportpark Rabenberg e.V., může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce. Omezení zpracování způsobí zaměstnanec Sportpark Rabenberg e.V.

f) Přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené Evropským smírčím a regulačním orgánem, aby obdržela osobní údaje, které se jí týkají a které jí poskytl subjekt údajů ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Rovněž má právo předat tyto údaje jiné osobě odpovědné bez omezení ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, za předpokladu, že zpracování vychází ze souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. 2 písm. A) nařízení o HDP nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B) nařízení o HDP a zpracování prostřednictvím automatizovaných postupů, pokud není zpracování nezbytné pro plnění úkolu veřejného zájmu nebo výkonu veřejné moci, která byla přidělena správci.

Subjekt údajů má navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 nařízení o DPH právo získat, aby byly osobní údaje předávány přímo z jednoho správce do druhého, je-li to technicky proveditelné, a pokud ano, tím nejsou dotčena práva a svobody ostatních.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat zaměstnance Sportpark Rabenberg e.V.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo ze strany evropské směrnice a regulačního orgánu kdykoli z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace předcházet zpracování osobních údajů, které se jí týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. nebo f Obecné nařízení o ochraně osobních údajů vznese námitku. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Sportpark Rabenberg eV již nebude zpracovávat osobní údaje v případě námitek, pokud neprokáže, že existují přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo že zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo Obhajoba právních nároků.

Zpracovává-li Sportpark Rabenberg e.V. osobní údaje za účelem provozování direct mailů, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitky ke zpracování osobních údajů pro účely takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud subjekt údajů namítá Sportpark Rabenberg e.V. pro účely zpracování pro účely přímého marketingu, Sportpark Rabenberg e.V. již nebude zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

Subjekt údajů má navíc právo z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů týkajících se Sportpark Rabenberg eV pro vědecké nebo historické účely výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 DS. GMO se vyzývají k podání námitek, pokud takové zpracování není nezbytné pro splnění úkolu veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku může dotyčná osoba přímo kontaktovat jakéhokoli zaměstnance Sportpark Rabenberg e.V. Subjekt údajů je v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES rovněž oprávněn uplatňovat své právo na námitky prostřednictvím automatizovaných postupů využívajících technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba, která se zabývá zpracováním osobních údajů, má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem nepodléhat rozhodnutí, které by bylo založeno pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na to právní účinek nebo jej podobným způsobem významně ovlivňuje; není-li rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým správce podléhá, a tyto právní předpisy stanoví vhodná opatření. chránit práva a svobody a oprávněné zájmy subjektu údajů nebo (3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou

7. Používání služeb třetích stran

Může se stát, že obsah třetích stran, jako jsou videa z YouTube, mapový materiál z Map Google nebo RSS kanály, je integrován na webových stránkách Sportpark Rabenberg e.V. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu (dále jen „poskytovatel třetí strany“) vnímají IP adresu uživatelů. Protože bez IP adresy nemohli posílat obsah do prohlížeče příslušného uživatele. Snažíme se používat pouze obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručování obsahu. Nemáme však na to žádnou kontrolu, pokud třetí strany poskytují IP adresu, např. pro statistické účely.

8. Použití zásuvných modulů Facebook

Internetová prezentace Sportpark Rabenberg e.V. využívá několik pluginů z Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Tyto pluginy můžete rozpoznat buď na modré "F" Facebook, nebo na znamení "palce nahoru" nebo proto, že tento plugin je označen slovem "Facebook". Když je tento web zpřístupněn, tyto pluginy se připojí na servery Facebook a budou přenášet data. Na jedné straně jsou informace, které vidíte, přenášeny přímo ze serverů do vašeho prohlížeče a zobrazeny na druhé straně, informace o vaší návštěvě našich webových stránek jsou přenášeny na Facebook. Pokud jste přihlášeni na Facebook, mohou být přenášené informace přiřazeny přímo k vašemu účtu. Při interakci s funkcemi pluginu, např. Stiskněte tlačítko "Like", tyto informace budou odeslány přímo z vašeho prohlížeče na Facebook a tam uloženy. Další zpracování těchto informací je na Facebook, vhodných podmínkách a nastaveních, viz zásady ochrany soukromí na Facebook. Pokud chcete zabránit přenosu osobních údajů na Facebook, odpojte se před návštěvou této webové stránky z Facebook. Pokud uživatel není členem Facebook, stále existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží svou IP adresu. Podle Facebook je v Německu uložena pouze anonymní IP adresa.

Účel a rozsah sběru dat a další zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku, jakož i související práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů služby Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ ,

9. Použití služby Google Analytics

Tato webová stránka Sportpark Rabenberg e.V. používá službu Google Analytics, službu webové analýzy, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Google používá cookies. Informace generované souborem cookie o používání online nabídky uživateli jsou obvykle přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Společnost Google bude tyto informace používat v našem zastoupení k vyhodnocení využívání naší online nabídky uživatelů, k sestavování zpráv o aktivitách v rámci této online nabídky a k poskytování dalších služeb souvisejících s využíváním této online nabídky a používání internetu. V tomto případě mohou být vytvořeny pseudonymní uživatelské profily zpracovávaných dat.

Služba Google Analytics se na těchto webových stránkách používá pouze s aktivovanou anonymizací adresy IP. To znamená, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatelů v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude plná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Adresa IP odeslaná prohlížečem uživatele nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google.

Uživatelé mohou zabránit ukládání cookies nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Uživatelé mohou také zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala data generovaná souborem cookie a související s jejich použitím online nabídky a zpracováním těchto údajů společností Google stažením a instalací zásuvného modulu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Informace o ochraně osobních údajů při používání služby Google Analytics naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs, obecné informace o ochraně osobních údajů na adrese: http://www.google.com/ intl / de / politik / privacy "

10. Poznámky k externím odkazům

Tyto stránky Sportpark Rabenberg e.V. obsahují odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Na tyto externí obsahy proto nelze poskytnout žádnou záruku. Obsah externích stránek, na které je odkazováno, neodráží názor provozovatele webových stránek, nýbrž slouží pouze pro informaci a reprezentaci kontextů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době propojení zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů. v době propojení nelegálního obsahu nebyl rozpoznatelný. Stálá kontrola obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních důkazů porušení zákona rozumná. Po oznámení porušení pravidel tyto odkazy okamžitě odstraníme. "

11. Právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, ve kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž je subjekt údajů stranou, jako je tomu například v případě operací zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytnutí jakékoli jiné služby nebo protiplnění, zpracování je založeno na Čl. 6 I písm. b Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provádění předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako je plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 písm. c Obecné nařízení o ochraně osobních údajů . V ojedinělých případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životních zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by návštěvník našich prostor byl zraněn a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě. Zpracování by pak vycházelo z čl. 6 I písm. d Obecné nařízení o ochraně osobních údajů jsou založeny. Operace zpracování by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f Obecné nařízení o ochraně osobních údajů jsou založeny. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základě, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, ledaže převažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby. Takové operace zpracování jsou zvláště povoleny, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu měl za to, že legitimní zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47 odůvodnění druhá věta Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ).

12. Přínosné zájmy ve zpracování, které jsou prováděny správcem nebo třetí stranou

Je zpracování osobních údajů na základě článku 6 písm. f Obecné nařízení o ochraně osobních údajů je naším oprávněným zájmem na našem podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich členů.

13. Doba trvání uchovávání osobních údajů

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty budou odpovídající údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

14. Právní nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Objasňujeme, že poskytování osobních údajů je zčásti vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. Podrobnosti o dodavateli). Příležitostně může být nutné uzavřít smlouvu, že nám dotčená osoba poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, když s ní naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouvu s dotyčnou osobou nelze uzavřít. Předtím, než dotyčná osoba poskytne osobní údaje, musí dotyčná osoba kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude informovat jednotlivce případ od případu, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a co by bylo důsledkem neposkytnutí osobních údajů.

15. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se vyhýbáme automatickému rozhodování nebo profilování.

Breitenbrunn květen 2018